MITÄ OLEMME – HALUAMME OLLA

Tässä osassa maailmaa rotaryjäsenien määrä vähenee. Olen yrittänyt löytää syitä tähän kehitykseen aikamme hengestä, erilaisten harrastusten välisestä kilpailusta, organisaation tarpeiden ja odotusten muutoksessa sekä julkisuuden suhteesta Rotaryyn.

Mielestäni unohdamme sisäisen vaikuttamisen, koulutuksen ja motivaation mahdollisuudet, jos asiat nähdään vain julkisuuskuvan ja nopeasti kasvavan median näkökulmasta. Meidän ei pidä unohtaa Rotaryn vahvaa perustaa, 1.2 miljoonan jäsentä, joita varten ja joiden toiminnan mahdollistamiseksi organisaatio toimii.

Rotary on valtava koulutusorganisaatio, jossa on hyvin koulutettuja jäseniä ja jatkuva kouluttamisen tarve, lisätä tietoa ja osaamista. On olemassa loputon tarve ymmärtää paremmin maailman asioita rauhan, yhteistyön ja palvelujen mahdollistamiseksi. Mutta ilman tietoa, sisäistä motivaatiota ja näkemystä siitä mitä ympärillämme tapahtuu, Rotaryn kehittäminenkään ei onnistu.

Rotary on toiminut yli sata vuotta keskeytyksettä ja toimintatapa on säilyttänyt voimansa monissa suurissa maailman tapahtumissa. Sen eettisesti kestävät periaatteet ovat mahdollistaneet toiminnan jatkuvuuden. Rotary International on vanhin palvelujärjestö, jossa on 34000 klubia, yli 200 maassa ja kaikissa maanosissa.

Vaikka yhteiskunnallinen muutos on nopeaa ja kommunikointimenetelmät ovat laajentuneet eksponentiaalisesti, kohtaamme meille tärkeät arvot vahvaan perinteen mukaisesti. Rotary ei ole niitä varten, jotka yrittävät saada hyötyä ja kunniaa palvelusta, vaan toimii niiden hyväksi, joille Rotaryn arvot luovat mahdollisuuden kasvaa henkisesti, löytää elämän todellinen merkitys.

KATSO VASEMMALTA: Rotaryn huominen 

QUO VADIS ROTARY

Rotary juuret ovat yhteisöllisyydessä, tarpeessa tavoittaa yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneita ihmisiä, jotka toistensa tuella ovat valmiita auttamaan ympäröivää yhteiskuntaa.

 Rotaryn syntymän jälkeiset vuodet ja vuosikymmenet olivat, erityisesti Euroopassa, sotien, vallankumousten ja suurten kansannousujen aikaa. Rotary kasvoi hitaasti aina toisen maailmansodan päättymiseen saakka, jonka jälkeen kasvu kiihtyi vuoteen 1995 saakka taantuakseen monissa korkean elintason maissa.

Suomessa kasvu oli erityisen nopeaa sotien jälkeen, kun uusia yhteyksiä haluttiin avata länteen ja omaksua vapaan maailman opit. Rotaryn status oli korkea ja jäsenyys varmisti sosiaalisen aseman ja jatkuvan koulutuksen, turvallisuutta unohtamatta. Klubien profiilit vaihtelivat paikkakunnan ja jäsenkoostumuksen mukaan, mutta yhteisöllisyys ja lähellä tekeminen oli tärkeintä.

Globaalin järjestön tehtäviin tuli tiedon lisääntymisen myötä kansainvälinen palvelu suurine projekteineen terveyden huollon, sosiaalisen palvelun ja opetuksen aloilla. Jäsenkehityksessä näkyy nykyisin selvä ero perustehtävään (kasvatus, koulutus, sosiaalisuus) ja palveluun keskittyvien klubien välillä. Arvolähtökohdat liittyvät yleensä perinteeseen ja omaksuttuun klubikulttuuriin.

Kansainvälisesti ero näkyy selvästi vanhojen teollisuusmaiden, nousevien talouksien sekä hierarkkisten yhteiskuntien jäsentilastoissa. Parhaiten voivat vanhassa maailmassa ne klubit, jotka ovat kyenneet uusiutumaan, mutta samalla säilyttäneensä perinteensä ja palvelunsa silti kaavoihin kangistumatta. Uuden kasvun maissa Rotary on selkeästi sosiaalisen nousun kanava omine arvostustekijöineen.

Suomessa rotaryjäsenyys ja palvelu ovat lisääntyvästi vaihtuneet yksilön välittömästä toiminnasta välikäsien sekä lahjoitusten kautta toimimiseen. Sisäisen koulutuksen, kasvatuksen ja kehittymisen rooli on samalla jäänyt vähemmälle perinteisen rotarytoiminnan antina. Ikätekijä on vastaavasti tullut kuvaan viestintäteknologian kehityksen myötä ja vaarana on, että vanhempi väki unohtuu samalla omiin oloihinsa.

Aivan uutena asiana, ja mahdollisuutena, ovat Rotarynkin taustalle nousseet globaalit ja kansainväliseen järjestykseen liittyvät ongelmat ja mm. rauhan kysymykset, joiden käsittelyyn ja hallintaan kansainvälisellä ja sitoutumattomalla Rotary-järjestöllä on poikkeuksellisen hyvät edellytykset. (LOF)

SHELTERBOX SUOMESSA

ShelterBox Tuki ry on vuoden 2013 alkupuolella perustettu yleishyödyllinen yhdistys, jonka tavoitteena on olla ShelterBoxin toimijana Suomessa.

ROTARY JOHTAMINEN, IMAGO

PDF-tiedostoRI YLEISESITT LOF 2018.pdf (2.8 MB)
HISTORIA, JÄSENYYS, PROSESSIT
PDF-tiedostoRI PÄÄTÖKSENTEKO 2018.pdf (2.2 MB)
PÄÄTÖKSENTEKO PROSESSIT
PDF-tiedostoRI KULTTUURI LOF 2017.pdf (2.1 MB)
YRITYSKUVAN AINEKSIA
PDF-tiedostoRI Rauha LOF 2018.pdf (4.7 MB)
RAUHANASIA ROTARYSSA
PDF-tiedostoRotary huomenna.pdf (428 kB)
TULEVAISUUDEN NÄKÖALOJA
PDF-tiedostoMEDIA LOF 2018.pdf (1.1 MB)
MEDIA TÄNÄÄN
PDF-tiedostoROTARY Norden 1998.pdf (125 kB)
TUTTUJA JÄSENKYSYMYKSIÄ
PDF-tiedostoRotaryn sudenkuopat_05.pdf (167 kB)
HYVIN HOIDETTU JÄSENYYS
PDF-tiedostoOnko Rotarylla tulevaisuutta.pdf (234 kB)
ONKO ROTARYLLA TULEVAISUUTTA
PDF-tiedostoJÄSENHANKINTAPROSESSI_05.pdf (60 kB)
TÄLLAISIA ASIOITA TULISI KOROSTAA